Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Enterprise

Enterprise

STATISTICA Base Cz

Pro základní práci s daty, výpočet nezbytných popisných statistik v stále se měnících datových souborech a pro testování různých hypotéz nad proměnnými slouží modul Statistica Base, který nabízí obsáhlou sadu dnes již nezbytných statistických nástrojů, které pokrývají nejčastější základní statistické analýzy. Modul zahrnuje techniky:

 • Grafické nástroje produktů STATISTICA
 • Základní statistiky a tabulky
 • Prokládání rozdělení
 • Vícerozměrná lineární regrese
 • Analýza rozptylu
 • Neparametrické statistiky

Tento modul Vám umožní:

 • Detekovat vliv různých faktorů na naměřená data z výroby (vliv materiálu, nastavení stroje, člověka, léku apod.)
 • Rozhodnout, kdy má smysl počítat průměrné hodnoty a kdy použít alternativu
 • Ověřit, zda jsou hodnoty na jednom stroji „rozlítanější“ než na druhém (porovnat variabilitu měření)
 • Vyhodnocení dotazníkových šetření (mentorská praxe, evaluace apod.)
 • Detekovat extrémními hodnoty
 • Detekovat chybná data nebo data mimo rozsah
 • Vytvářet analýzy, na jejichž základě lze určit:
  • Vliv jednotlivých strojů na naměřené hodnoty
  • Vliv léku na pacienty před léčbou a po léčbě
  • Vliv operátora na naměřené hodnoty
  • Úroveň tržeb v jednotlivých krajích se zahrnutím typu produktu a dalších úhlů pohledu
  • Vliv látky (materiálu) na naměřené hodnoty
  • Vliv naměřené hodnoty na jiné naměřené hodnoty
  • Korelace mezi jednotlivými markery
  • Vliv nálevu na počet buněk v médiu
 • Potřebuji zjistit závislosti mezi proměnnými (korelace, kontingence...)
 • Základní modely typu „Co se stane, když…“
 • Získat základní statistické výstupy (průměr, medián, rozptyl), dále také metody ANOVA, t-testy, regresní model, korelace, kontingence, odhady pravděpodobnosti.
Podívejte se na obecné vlastnosti (grafické možnosti, připojení na datové zdroje, příprava dat) softwaru STATISTICA

Vhodným rozšířením základního produktu STATISTICA Base je potom produkt STATISTICA Advanced, případně konfigurace QC Base (vhodná pro průmyslová odvětví). K produktu STATISTICA Base lze přikoupit také přídavné moduly jako jsou Reportovací tabulky, ale také například Neuronové sítě. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.