Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kurz Statistika ve společenských vědách


Kvalitativní a ordinální data jsou součástí téměř každého kvantitativního výzkumu ve společenských vědách, kde data jsou vesměs získávána pomocí dotazníkových šetření nejrůznějšího typu. Kvalitativní data jsou zde typicky výsledkem dotazníkového šetření s “multiple choice” položkami, k ordinálním datům potom vedou např. šetření s Likertovými položkami. Ve své první části si dvoudenní kurz Statistika ve společenských vědách klade za cíl seznámit účastníky s klasickými metodami statistické analýzy takovýchto dat. Na programu budou nejprve metody popisné statistiky, jejichž použití je smysluplné v kontextu kvalitativních a ordinálních dat. Následně se zaměříme na metody umožňující vyhodnotit statistickou odlišnost mezi dvěma či více skupinami vzhledem ke kvalitativní, resp. ordinální odezvě. Například v kontextu pedagogického výzkumu budeme poté schopni vyhodnotit, zda existují průkazné rozdíly mezi výsledky žáků na školách různého typu (např. víceletá gymnázia a druhý stupeň základních škol). Dále se budeme zabývat metodami pro párová kvalitativní a ordinální data, které nám umožní vyhodnotit kupříkladu vliv intervence (změna učebního postupu, …) na odezvu (studijní výsledky).

Nevhodně či dokonce špatně sestavené dotazníkové šetření může vést ke zcela nepoužitelným datům, proto se budeme věnovat také položkové analýze dotazníkového šetření, která umožní posoudit míru vnitřní konzistence jednotlivých položek dotazníku.

Druhá hlavní část kurzu bude věnována zejména metodám statistické analýzy vícerozměrných dat. V kontextu kvantitativního výzkumu ve společenských vědách je často zjišťováno nemalé množství proměnných, kdy cílem je zjistit vazby mezi jednotlivými proměnnými současně. V první řadě se seznámíme s metodami, které umožní v přehledné formě reprezentovat či vizualizovat sesbíraná data. Půjde zejména o analýzu hlavních komponent, faktorovou analýzu, korespondenční analýzu, či vícerozměrné škálování. Soustředíme se také na vyhodnocení síly vztahu mezi dvěma skupinami proměnných pomocí kanonických korelací, které lze považovat za vícerozměrnou analogii klasického korelačního koeficientu. Nebude chybět také seznámení s metodami, pomocí nichž lze provádět klasifikaci jednotek (případů) na základě vícerozměrných dat. Půjde zejména o klasické metody diskriminační a shlukové analýzy a klasifikačních stromů.

Všechny metody budou ilustrovány na analýzách dat z různých společensko-vědních oborů pomocí modulů software STATISTICA. Cílem je zejména vytvořit u účastníků kurzu dobrou představu o použití jednotlivých metod.


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Metody pro kvalitativní a ordinální data
  • Popisná statistika
  • Srovnání dvou či více skupin
  • Metody pro párová data
 • Položková analýza dotazníkových šetření
  • Cronbachovo alfa
 • Vícerozměrné statistické metody
  • Vizualizace
  • Analýza hlavních komponent
  • Faktorová analýza
  • Kanonické korelace
  • Korespondenční analýza
  • Mnohorozměrné škálování
 • Klasifikační metody
  • Diskriminační analýza
  • Shluková analýza
  • Klasifikační stromy

Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).


Cena
Termíny a čas kurzu


Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit

Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2022 StatSoft CR s.r.o.