Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Marketing

 • modely chování zákazníka
 • segmentace trhu
 • churn management
 • volba správné cenové hladiny
 • cross selling (křížový prodej)
 • up-selling (následný prodej)
 • výběr vhodných adresátů
 • snížení nákladů
 • optimalizace cílení
Zákazník nakupuje některé zboží společně s jinými výrobky. Otázkou je, které výrobky to jsou a zda sleva jedné položky ze stejného nákupního košíku ovlivní koupi dalších položek. Použitím data miningu můžeme tyto závislosti najít a využít je k maximalizaci zisku. Častým problémem je, že tyto závislosti nezůstávají stabilní, ale mění se vlivem konkurence či změn ve společnosti. Analýza dat na dynamicky se měnícím reálném trhu je významnou oblastí, v níž lze s výhodou nasadit data mining. Data mining umí ve zdánlivě chaotických datech najít skryté závislosti a trendy. Už samotná analýza dat vám umožní lépe porozumět celému trhu a často odhalit i kroky konkurence.
Výstupy z data miningu mohou posloužit jako nová znalost, informace o chování klienta, což je užitečné nejen pro tvorbu kampaní, ale také pro tvorbu nových produktů, plánování cen a komunikační strategie. K rychlé informaci o klientovi může dopomoci automatizace hodnocení klientů z databáze ve spolupráci s CRM. Výstupem data miningu je ucelená, rychle přístupná informace, která vám umožní vytvořit cílenou nabídku pro konkrétního zákazníka. Výsledky dataminingových analýz lze v marketingu používat například k vytvoření modelu sklonu zákazníka ke koupi, k analýze cenové elasticity či třeba k identifikaci zákazníků, kteří mohou brzy přejít ke konkurenci.
Cílem společností, které prodávají své produkty pomocí nabídkových katalogů, je oddělit potencionální zákazníky od těch, kterým je katalog zasílán zbytečně. Tím se nejen sníží náklady na tisk těchto katalogů, ale zvýší se i odezva klientů, kteří jsou obesláni a z katalogu objednají, a následně i zisk společnosti. Základem je vytvořit model, který by na základě výsledku předchozích zkušeností nalezl ty klienty, u nichž se dá předpokládat, že zaslaný katalog využijí k objednávce. Zisk z kampaně může být potom několikanásobně vyšší.

Průchody webem
 • informace o potřebách zákazníka
 • optimalizace webových stránek
 • identifikace příležitostí
Firemní webové prezentace se staly nedílnou součástí budování značky a komunikace se zákazníkem. Webové stránky jsou v současnosti chápány především jako zdroj informací pro klienty. Jen málo firem si ovšem uvědomilo fakt, že webové stránky mohou s využitím data miningu poskytovat informace i v opačném směru – mohou firmě díky analýze jejich průchodů prozradit mnoho informací o klientech a o jejich zájmech. Znalost toho co zákazník chce a potřebuje pak lze dále využít pro spokojenost zákazníků a prospěch firmy.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.