Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Uživatelské role

Decisioning Platform™

Poskytnout předpovědi kompetentním lidem

Sada analytických aplikací STATISTICA poskytuje přesné prediktivní modely pro lepší rozhodování v celé organizaci. K tomu nabízí několik součástí:

Personalizace uživatelů

STATISTICA Enterprise Login Dialogue BoxV rámci organizace se pohybují pracovníci s různými dovednostmi a odpovědností. STATISTICA umožňuje personalizaci uživatelů tak, aby různé skupiny uživatelů měli k dispozici data, kapacity, uživatelská rozhraní, možnosti a pracovní postupy specifické pro oblast jejich odpovědnosti. Například:

  • Statistici mají přístup k celé sadě výkonných prediktivní modelovacích nástrojů.
  • Obchodní analytici definují a ověřují obchodní pravidla vzhledem k výsledkům a vhodnosti aplikace určitých prediktivních modelů k určitým procesům / produktům a kdy / jak modifikovat předpovědi z důvodu jiných obchodních pravidel nebo platných právních předpisů.
  • Obchodníci a manažeři na různých úrovních mají potom k dispozici výsledky analýz a s tím spojená doporučení pro různé podnikové procesy, klíčový pracovníci mají tedy všechny relevantní podklady pro kvalitní rozhodování.
Správa modelů

V rámci organizace existuje mnoho oblastí pro uplatnění prediktivních analýz. Marketingové oddělení bude na základě analytických výstupů cílit pouze na vybrané klienty, oddělení rizik bude skórovat klientské smlouvy a segmentovat klienty podle jejich schopností splácet. Výsledky nám tedy poskytují širokou množinu cenných doporučení pro různé oblasti v rámci organizace.  STATISTICA Decisioning Platform významně usnadňuje analytikům práci s těmito modely (ověřování, nasazení a průběžném řízení těchto modelů). Díky této platformě jsou modelyspravovány v jednom centrálním místě (na serveru STATISTICA) platforma také umožňuje pokročilé verzování modelů a práci s historií, analytici tak mají úplnou kontrolu nad  celým procesem vývoje prediktivních modelů.

Skórování

Ve všech případech, kdy mohou být využity prediktivní analýzy, existují různé potřeby obchodního oddělení, které vyžadují různé typy vyhodnocování dat. V některých případech je vyžadován monitoring v reálném čase, například při okamžitém rozhodování o poskytnutí úvěru nebo potřebě okamžitých informací pro rozhodnutí o pojistné události. V ostatních případech může být skórování dat v souboru, databázi nebo datovém skladu provedeno "off-line". Například skupina potenciálních zákazníků je ohodnocena na základě jejich tendence ke koupi nového produktu, a tak může personál zákaznického servisu zaměřit pozornost na ty, kteří mají nejlepší vyhlídky stát se ziskovými zákazníky
.

Rozhodovací pravidla


Prediktivní analýzy
vyžadují společný přístup jak prediktivního modelování, tak i rozhodovacích pravidel. Analytici používají dataminingové přístupy STATISTICA k odhalení a zachycení vzorců v historických datech, které mají obchodní význam. V některých případech existují specifická pravidla, která ovlivňují nebo nahrazují doporučení prediktivních modelů, jako jsou obchodní pravidla, vládní nařízení nebo jiné faktory. Například v Severní Americe se pravidla pro pojištění liší stát od státu. Na základě typu pojistné události může prediktivní model předpovídat pravděpodobnost převzetí práv věřitele zaplacením jeho pohledávky, ale začleněním obchodních pravidel lze rozhodnout, zda je tento přechod práv v daném státě možný. Platforma STATISTICA Decisioning Platform umožňuje analytikům slučovat tyto přístupy již na úrovni vlastního modelování.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.