Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

STATISTICA pomáhá při klinických výzkumech v souvislosti s optimalizací léčiv

(SystemOnLine | Případová studie)

Software od  StatSoftu se velmi výrazně podílí na individualizaci a optimalizaci léčiv určených pacientům Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a následně pak pacientům obecně. Svůj obrovský přínos má software také pro oblast akademické sféry, pregraduálního a postgraduálního výzkumu.

Praha, 29. března 2013 - software STATISTICA Standard Cz od společnosti StatSoft nyní používá pro své potřeby v oblasti klinických výzkumů Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Nástroj je zapotřebí pro zpracování primárních dat a zhodnocení studovaného vlivu konkrétního léčiva a jeho pohybu v organizmu u větší skupiny pacientů, tj. v populaci kriticky nemocných novorozenců a dětí.  Nástroj dokáže pomoci především, zjednodušeně řečeno, s úpravou dávkování původního léčiva. Cílem zdravotnického zařízení je, aby například dětský pacient získal pro své léčení takovou dávku léku, která koresponduje s jeho aktuálním nízkým věkem, klinickým stavem a dalšími faktory, mezi které patří například genetická výbava pacienta. O to se postará zmíněný software, který umí modelovat zmíněné proměnné a „doporučit“ léčebnou dávku.


Systém výzkumu je následující: z dostupných parametrů, tedy již zmíněného věku, klinického stavu pacienta, jeho genetické výbavy a jiných veličin vytvoří software „návrh“ na úpravu léčebné dávky. Zkoumají se žádoucí i nežádoucí změny účinků léčiv vázané k dávce a na koncentraci. Do výzkumu je zahrnut dávkový režim, individualizace pacienta nebo například účinky léků u mimotělního krevního oběhu. Výzkum je postoupen Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), kde probíhá propojení závěrů výzkumu a validace.


„Hlavním cílem je, prostřednictvím implementovaného softwaru, zkrátit dobu léčení pacientů, snižovat průběžně náklady na pořizování léčiv a zkrácení doby hospitalizace jedince, což taktéž vede ke snížení nákladů samotného nemocničního zařízení“, říká MUDr. Pavla Pokorná, lékař specialista a asistent dětské kliniky – Klinika dětského a dorostového lékařství, JIRP Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav Farmakologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Přínos má software také pro oblast akademické sféry. Nástroj zde konkrétně pomáhá například při tzv. „průřezových studiích“, učí, co skutečně lze, anebo vůbec nelze srovnávat, nebo dává publikační činnosti punc kvalitního výzkumu.


Dodatek k TZ:

Konkrétní statistická analýza dat proběhla například ve spolupráci JIRP KDDL VFN, 1. LF UK v Praze a Ústavu lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové. Pro vyhodnocení dat byly použity standardní statistické metody, pro popis dat pak následující parametry: aritmetický průměr, výběrová směrodatná odchylka, nejmenší a největší hodnota a medián. Normalita dat byla testována pomocí D’Agostinova testu normality. Pro data splňující podmínku normality byly použity t-testy a korelační koeficient, v opačném případě byl použit Mann-Whitneyův test a Pearsonův korelační koeficient. Pro testování byla zvolena hladina významnosti 5 %. Výpočty byly prováděny pomocí MS Excel 2007 (Microsoft Corporation, 1985–2003), a STATISTICA 9.0 (StatSoft, Inc., 1984–2010).


Více informací o produktech, službách a řešeních společnosti StatSoft CR naleznete na: www.statsoft.cz


O společnosti StatSoft

Společnost StatSoft byla založena v roce 1984 v USA a později vybudovala pobočky po celém světě. Je jedním z předních světových dodavatelů na poli softwaru pro analýzu dat a reportování a nejvýznamnějším tvůrcem celopodnikových systémů pro kontrolu a zlepšování kvality na světě. Jako jediná zajišťuje díky regionálním pobočkám celosvětovou plnou podporu produktů.

Produkty řady STATISTICA a její nejrůznější podnikové, plně přes web přístupné, aplikace našly uplatnění v celé řadě nejrůznějších výrobních podniků, výzkumných oborů či služeb, v oblasti vzdělávání, finančních institucí u významných světových firem a korporací. Od vydání první verze (pro MS Windows v roce 1993) je STATISTICA hodnocena s přehledem nejlépe ve své kategorii ve všech nezávislých hodnoceních. Mezi referenční klienty společnosti mimo jiné patří:

Komerční banka, a.s.
ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Česká
kancelář pojistitelů


O VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech.  Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kontakty pro
média:

Michaela Modálková
Jednatel
StatSoft CR s.r.o.
Tel.:+420 602 284 038
E-mail: michaela.modalkova@statsoft.cz


Karel Kovář
PR Positive
Tel.: +420 773 745 078
e-mail: k.kovar@prpositive.cz


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.